شماره تلفن پلیس امنیت اقتصادی فراجا جهت ارسال گزارش های مردمی حوزه مفاسد اقتصاد

شماره تلفن پلیس امنیت اقتصادی فراجا جهت ارسال گزارش های مردمی حوزه مفاسد و جرایم اقتصادی سامانه ستاد خبری 096300 می باشد.
ادامه مطلب

ستاد خبری 096300 پلیس امنیت اقتصادی فراجا گزارشات مردمی مفاسد و جرایم اقتصادی

ستاد خبری 096300 پلیس امنیت اقتصادی فراجا شماره ای جهت دریافت گزارشات مردمی مفاسد و جرایم اقتصادی به صورت رایگان با تاکید سردار رحیمی.
ادامه مطلب

096300 سامانه پلیس امنیت اقتصادی فراجا جهت دریافت اطلاعات و اخبار مردم

096300 سامانه ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی فراجا جهت دریافت اطلاعات و اخبار مردم در راستای مقابله و مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی است.
ادامه مطلب