سارقین تلفن همراه بکن و ببر حرفه ای جوان توسط پلیس آگاهی دستگیر شدند

سارقین تلفن همراه بکن و ببر حرفه ای جوان توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شدند و با وجود داشتن سلاح سرد اظهار می کردند برای ترساندن بوده.
ادامه مطلب

گفت و گو با سارقان حرفه ای موبایل در پایتخت با خالکوبی و جای چاقو و قمه روی صورت

گفت و گو با سارقان حرفه ای موبایل پایتخت با خالکوبی و جای چاقو و قمه روی صورت در ستاد پلیس آگاهی تهران بزرگ سارق سابقه دار گوشی تلفن همراه.
ادامه مطلب

بازداشت باند سارقان که از اتباع زورگیری می کردند توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ

بازداشت باند سارقان که از اتباع تحت عنوان و در پوشش مسافرکش زورگیری می کردند توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ طرح دستگیری سارقین مالخران پایتخت.
ادامه مطلب

بازداشت سارقان موبایل با بیش از 1000 عدد گوشی سرقتی به ارزش 42 میلیارد

بازداشت باند بزرگ سرقت موبایل با بیش از 1000 عدد گوشی سرقتی به ارزش 42 میلیارد در طرح دستگیری مجرمان سارق و مالخر پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران.
ادامه مطلب

دستگیری 220 نفر سارق و مالخر در پایتخت توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ

دستگیری 220 نفر سارق و مالخر در پایتخت توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ با حضور سردار عباسعلی محمدیان و سردار علی ولی پور گودرزی در ستاد پلیس آگاهی خیابان وحدت اسلامی.
ادامه مطلب