کشف شبه سلاح با مجوز جعلی توسط پلیس امنیت عمومی فاتب

کشف شبه سلاح با مجوز جعلی و بسته بندی های حرفه ای توسط پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فاتب در سومین مرحله از طرح اقتدار پلیس پایتخت در ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با حضور سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت و سرهنگ کاویانی رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ.
Rate this post

کشف شبه سلاح با مجوز جعلی و بسته بندی های حرفه ای توسط پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فاتب در سومین مرحله از طرح اقتدار پلیس پایتخت در ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با حضور سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت و سرهنگ کاویانی رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ.

کشف شبه سلاح با مجوز جعلی توسط پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ طرح اقتدار
کشف شبه سلاح با مجوز جعلی توسط پلیس امنیت عمومی فاتب سومین مرحله طرح اقتدار پلیس پایتخت
کشف شبه سلاح با مجوز جعلی توسط پلیس امنیت عمومی فاتب سومین مرحله طرح اقتدار پلیس پایتخت
کشف شبه سلاح با مجوز جعلی توسط پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ سومین مرحله طرح اقتدار سردار رحیمی سرهنگ کاویانی
کشف شبه سلاح با مجوز جعلی توسط پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ سومین مرحله طرح اقتدار سردار رحیمی سرهنگ کاویانی
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 98

یک پاسخ ارائه کنید