حمله و درگیری دسته جمعی ارازل اوباش و ایجاد رعب وحشت

حمله و درگیری دسته جمعی ارازل اوباش و ایجاد رعب و وحشت و برهم زدن نظم و امنیت عمومی و دستگیری توسط پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در طرح اقتدار پلیس پایتخت با حضور سردار حسین رحیمی فرمانده فاتب و سرهنگ پیام کاویانی رئیس پلیس امنیت عمومی فاتب.
Rate this post

حمله و درگیری دسته جمعی ارازل اوباش و ایجاد رعب و وحشت و برهم زدن نظم و امنیت عمومی و دستگیری توسط پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در طرح اقتدار پلیس پایتخت با حضور سردار حسین رحیمی فرمانده فاتب و سرهنگ پیام کاویانی رئیس پلیس امنیت عمومی فاتب.گزارش اختصاصی پایگاه خبری صفر دو یک

حمله اراذل اوباش با چاقو و قمه و ایجاد رعب و وحشت دستگیری توسط پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ
حمله اراذل اوباش با چاقو و قمه و ایجاد رعب و وحشت دستگیری توسط پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ
حمله اراذل اوباش با چاقو و قمه و ایجاد رعب و وحشت دستگیری توسط پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ
درگیری دسته جمعی ارازل اوباش لات شرور اشرار محلات دستگیری توسط پلیس امنیت عمومی فاتب
درگیری دسته جمعی ارازل اوباش لات شرور اشرار محلات دستگیری توسط پلیس امنیت عمومی فاتب
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 384

یک پاسخ ارائه کنید