4300 میلیارد فرار مالیاتی توسط پلیس امنیت اقتصادی فراجا کشف و شناسایی شد

4300 میلیارد فرار مالیاتی توسط پلیس امنیت اقتصادی فراجا کشف و شناسایی شد سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا.
ادامه مطلب

انسداد 128 تارنما در فضای مجازی با شناسایی و کنترل پلیس امنیت اقتصادی فراجا

انسداد 128 تارنما در فضای مجازی با شناسایی و کنترل پلیس امنیت اقتصادی فراجا سردار حسین رحیمی رئیس پلیس خبر توقیف تارنماهای جرایم اقتصادی.
ادامه مطلب

شماره تلفن پلیس امنیت اقتصادی فراجا جهت ارسال گزارش های مردمی حوزه مفاسد اقتصاد

شماره تلفن پلیس امنیت اقتصادی فراجا جهت ارسال گزارش های مردمی حوزه مفاسد و جرایم اقتصادی سامانه ستاد خبری 096300 می باشد.
ادامه مطلب

طرح های نوروزی مبارزه با مفاسد اقتصادی با کشف 490 میلیارد ریالی کلید خورد

طرح های نوروزی 1403 مبارزه با مفاسد اقتصادی با کشف 490 میلیارد ریالی توسط پلیس امنیت اقتصادی فراجا در قرارگاه نوروزی امین کلید خورد.
ادامه مطلب

ستاد خبری 096300 پلیس امنیت اقتصادی فراجا گزارشات مردمی مفاسد و جرایم اقتصادی

ستاد خبری 096300 پلیس امنیت اقتصادی فراجا شماره ای جهت دریافت گزارشات مردمی مفاسد و جرایم اقتصادی به صورت رایگان با تاکید سردار رحیمی.
ادامه مطلب