ستاد خبری 096300 پلیس امنیت اقتصادی فراجا گزارشات مردمی مفاسد و جرایم اقتصادی

ستاد خبری 096300 پلیس امنیت اقتصادی فراجا شماره ای جهت دریافت گزارشات مردمی مفاسد و جرایم اقتصادی به صورت رایگان با تاکید سردار رحیمی.
ادامه مطلب

نشست خبری سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا و تقدیر از خبرنگاران

نشست خبری سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا و تقدیر از خبرنگاران در سال 1402 و گزارش عملکرد پلیسی و هشدار جدی به مفسدین اقتصادی.
ادامه مطلب