سرهنگ کشیر از ارسال پرونده رانندگان متخلف در موضوع پلاک به مراجع قضایی خبر داد

سرهنگ کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از ارسال پرونده رانندگان متخلف در موضوع پلاک به مراجع قضایی خبر داد.
ادامه مطلب