دستگیری اراذل اوباش تهران در طرح اقتدار پلیس امنیت پایتخت

دستگیری اراذل اوباش تهران در طرح اقتدار پلیس امنیت پایتخت ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ سرهنگ پیام کاویانی رئیس پلیس امنیت فاتب.
ادامه مطلب

پنجاه و پنجمین طرح رعد پلیس پیشگیری تهران بزرگ

اجرای پنجاه و پنجمین طرح رعد پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با حضور سردار سرتیپ حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در محل پلیس پیشگیری تهران بزرگ صبح روز سه شنبه بیستم اردیبهشت هزاروچهارصدویک.
ادامه مطلب