پلیس در ماه محرم و اقدامات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

پلیس در ماه محرم و اقدامات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از زبان سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ فاتب در حسینیه چهارده معصوم هیئت مکتب الزهرا در ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با مداحی محمدرضا طاهری و حسین طاهری.
5/5 - (2 امتیاز)

پلیس در ماه محرم و اقدامات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از زبان سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ فاتب در حسینیه چهارده معصوم هیئت مکتب الزهرا در ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با مداحی محمدرضا طاهری و حسین طاهری.

تمهیدات پلیس پایتخت ماه محرم دهه اول هیئت مکتب الزهرا حسینیه چهارده معصوم فرماندهی انتظامی تهران بزرگ سردار رحیمی
پلیس در ماه محرم و اقدامات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فاتب سردار رحیمی حسینیه چهارده معصوم هیئت مکتب الزهرا
پلیس در ماه محرم و اقدامات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فاتب سردار رحیمی حسینیه چهارده معصوم هیئت مکتب الزهرا
پلیس در ماه محرم و اقدامات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ حسینیه چهارده معصوم هیئت مکتب الزهرا فاتب سردار رحیمی
پلیس در ماه محرم و اقدامات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ حسینیه چهارده معصوم هیئت مکتب الزهرا فاتب سردار رحیمی
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 365

یک پاسخ ارائه کنید