مرکز واکنش سریع پلیس آگاهی تهران بزرگ اقتدار پلیس دستگیری سارقین کیف قاپ کمتر از دو دقیقه

مرکز واکنش سریع پلیس آگاهی تهران بزرگ اقتدار پلیس دستگیری سارقین کیف قاپ کمتر از دو دقیقه در طرح کاشف پلیس آگاهی سارقین کیفقاپ پس از سرقت فورا توسط تیم عملیاتی نامحسوس مرکز واکنش سریع.

مرکز واکنش سریع پلیس آگاهی تهران بزرگ اقتدار پلیس دستگیری سارقین کیف قاپ کمتر از دو دقیقه در طرح کاشف پلیس آگاهی سارقین کیفقاپ پس از سرقت فورا توسط تیم عملیاتی نامحسوس مرکز واکنش سریع.

مرکز واکنش سریع پلیس آگاهی تهران بزرگ اقتدار پلیس دستگیری سارقین کیف قاپ کمتر از دو دقیقه
Rate this post
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 423

یک پاسخ ارائه کنید